Detail semináru / školenia

Bezdôvodné obohatenie a jeho osobitosti v praxi

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Bezdôvodné obohatenie a jeho osobitosti v praxi JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára Podľa záujmu
Miesto konania

Hotel Premium, Priekopy 20/ALektor JUDr. Juraj Kotrusz
Organizačné pokyny

Organizačné pokyny:
Vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu:SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania seminára v tvare 02042014. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, obed, nealko, teplé nápoje.

Zľava pri registrácii:
2 účastníkov z jednej spoločnosti - 5 % zľava
3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava
5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľava

Registrácia účastníkov začína o 9:00 hod., odborný program o 9:30 hod. a plánované ukončenie seminára je o 14:30 hod.

Storno poplatok: 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára, 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania seminára. V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím seminára účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.

Kontaktná a fakturačná adresa je: BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova ulica 22, Senec 903 01.
tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.
IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B


Obsah seminára:

a) Všeobecné predpoklady

- právna úprava bezdôvodného obohatenia v slovenskom práve a medzinárodnom práve

- vzťah Občianskeho a Obchodného zákonníka pri inštitúte bezdôvodného obohatenia

- základné predpoklady vzniku nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia

 b) Pojem bezdôvodného obohatenia

- skutkové podstaty bezdôvodného obohatenia

- bezdôvodné obohatenie v prípade odstúpenia od zmluvy

- rozsah bezdôvodného obohatenia, ktoré sa má vydať

 c) Otázky súvisiace s bezdôvodným obohatením

- premlčanie nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia

- vzťah zodpovednosti za škodu a bezdôvodného obohatenia

- dobromyseľnosť a jej vplyv na rozsah bezdôvodného obohatenia, ktoré sa má vydať

 

JUDr. Juraj Kotrusz:  pôsobí ako advokát v Nitre. Popri advokátskej praxi sa venuje výučbe anglického jazyka pre právnu prax  a odborným prekladom v anglickom jazyku. Je tiež externým členom Katedry medzinárodného práva a Európskeho práva PF Trnavskej univerzity, na ktorej získal titul doktora práv z odboru medzinárodné právo.  Okrem právnej praxe sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti,  je zakladateľom a tvorcom Elektronickej databázy informácií o Dohovore OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru - CISG Slovakia a národným korešpondentom SR pre UNCITRAL.

Čo sa Vám na seminári najviac páčilo? (vyberáme z Vašich dotazníkov)

"profesná zdatnosť lektora, jeho schopnosť jasného a zrozumiteľného výkladu témy seminára s využitím rozsiahlej judikatúry, jeho ochota diskutovať a odpovedať na položené otázky, skvelý odborný výklad seminára a prehľad lektora, aktuálna judikatúra, ústretový prístup, odpovede na otázky"


Cieľová skupina:
Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem, spoločností, pracovníkov štátnej správy.

facebook    facebook ©2015    BPM Slovakia, s.r.o.