MODULOVÉ VZDELÁVANIE (zvýhodnené balíky kurzov)


Pripravili sme pre Vás online kurz na rozvoj manažérskych komunikačných a intersociálnych zručností. Jednotlivé témy kurzu je možné absolvovať v ktoromkoľvek z plánovaných termínov počas celého roka a navyše za zvýhodnenú cenu.

CENA MODULU:

600,00 euro (s DPH)

Forma vzdelávania: E-LEARNING (naživo ONLINE)

Absolvent kurz:

 • dokáže efektívne komunikovať so svojimi spolupracovníkmi a riešiť konflikty v tíme,
 • pozná a vie aplikovať účinné asertívne komunikačné stratégie na zdokonalenie asertívnych komunikačných zručností, podávanie účinnej a konštruktívnej spätnej väzby a kritiky,

 • dokáže adekvátne vyjadrovať a spracovávať svoje emócie, 

 • pozná metódy na zvládanie stresu, zmien a budovanie odolnosti, vie ich použiť pri zvládaní náročných situácií na pracovisku,

 • dokáže motivovať a viesť svojich kolegov k efektívnej a transparentnej komunikácii,

 • dokáže sa postaviť za seba a svoje manažérske rozhodnutia, prijať za ne zodpovednosť, 

 • vie jasne odprezentovať svoje myšlienky, vyjednať lepšie podmienky, zvládať námietky a dosahovať dohody s druhými (konsenzus a kompromis),

 • pozná zásady vedenia  a štruktúry personálnych pohovorov a vie ich uplatniť vo vlastnej praxi,

 • vie naplánovať personálne pohovory (hodnotiace, motivačné, disciplinárne) so svojimi podriadenými a dokáže sa na ne dobre pripraviť, 

 • vie naformulovať vhodné a efektívne otázky s vysokou informačnou hodnotou,

 • vie vyhodnotiť personálny pohovor a efektívne využiť výstupy pohovoru v prospech zamestnanca aj organizácie,

 • vie efektívne plánovať a stanovovať priority,

 • osvojí si metódy Time Managementu 4. generácie (Eisenhowerov princíp),

 • dokáže uplatňovať účinné techniky pri eliminácii prokrastinácie a ďalších bariér osobnej efektivity,

 • vypracuje si aktuálny plán priorít a ďalšieho rozvoja.

OBSAH KURZU

1. Online naživo Asertivita a jej uplatnenie v komunikácii a praxi manažéra

Termíny: 20. 5. 2024, 2. 7. 2024, ...

Trvanie: od 10:00 hod. - 14:00 hod.

 • Čo to je asertivita, zmysel a prínos asertívnej komunikácie a správania sa v medziľudských vzťahoch a na pracovisku, typy správania z pohľadu asertivity. Rozdiel medzi agresívnou a asertívnou komunikáciou
 • Základné asertívne práva a asertívne povinnosti, mýty o asertivite, čo nám bráni byť asertívnymi? Analýza vlastnej asertivity
 • Charakteristika asertívneho komunikačného štýlu a výhody asertívnej komunikácie na pracovisku a jej podpora
 • Účinné asertívne komunikačné stratégie na zdokonalenie asertívnych komunikačných zručností, podávanie účinnej spätnej väzby a konštruktívnej kritiky, zvládanie námietok2. Online naživo Hodnotiace pohovory so zamestnancom

Termíny: 9. 7. 2024, ...

Trvanie: od 10:00 hod. - 14:00 hod.

 • Hlavné ciele, zložky a obsah, zásady pohovoru
 • Príprava na pohovor a nastavenie očakávaní - ako sa na personálny pohovor dobre pripraviť
 • Fázy pohovoru
 • Akým spôsobom viesť personálny pohovor - zásady a štruktúra pohovoru
 • Druhy otázok
 • Efektívne hodnotenie, podávanie spätnej väzby a konštruktívnej kritiky
 • Najčastejšie chyby na pohovore a spôsoby ako ich eliminovať
 • Ako zvládnuť svoje emócie a pracovať s emóciami zamestnancov
 • Ako spracovať výsledky pohovoru
 • a ďalšie zaujímavé informácie ako využiť výstupy pohovoru v praxi

3. Online naživo Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie

Trvanie: od 10:00 hod. - 14:00 hod.

Termíny: 27. 5. 2024, 15. 10. 2024, ...

 • Druhy komunikácie na pracovisku  - verbálna, neverbálna komunikácia, písomná komunikácia, virtuálna komunikácia - komunikácia na diaľku - charakteristika, výhody a výzvy
 • Zásady efektívneho komunikačného procesu na pracovisku.
 • Ako efektívne vyjadriť svoje názory, riešiť konflikty a náročné situácie na pracovisku
 • Ako motivovať zamestnancov k efektívnej komunikácii.
 • Najčastejšie komunikačné bariéry a spôsoby ako sa im vyhnúť.
 • Poskytovanie efektívnej, konkrétnej a prospešnej spätnej väzby.
 • Stratégie na rozvoj zdravej a prospešnej efektívnej komunikácie v organizácii - best practice.
 • Diskusia, riešenie aktuálnych problémov z praxe účastníkov.

4. Online naživo Emočná inteligencia a jej uplatnenie v praxi manažéra/lídra

Trvanie: od 10:00 hod. - 14:00 hod.

Termíny: 24. 5. 2024,   23. 7. 2024, ...

 • Základné kompetencie emočnej inteligencie – personálne a sociálne - sebauvedomenie, sebakontrola, empatia a sociálne zručnosti
 • Nástroje a prejavy emočnej empatie a spôsoby ako ich využiť  pracovnom procese pri rozpoznávaní, motivovaní, energizácii a inšpirácii zamestnancov,
 • Efektívne nemanipulatívne stratégie správania na pracovisku - spôsoby ako sa vyrovnať s negatívnymi a škodlivými prejavmi správania sa na pracovisku - mobbing, bossing, staffing.
 • Užitočné stratégie zvládania emočne vypätých situácií na pracovisku.

5. Online naživo Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time Management

Trvanie: od 10:00 hod. - 14:00 hod.

Termíny:  13. 6. 2024, 24. 7. 2024, 8. 10. 2024, ...

 • Vymedzenie priorít a zostavovanie plánov – efektívne nástroje a postupy.
 • Najčastejšie chyby pri plánovaní a zostavovaní zoznamov úloh a ich eliminácia.
 • Vypracovanie vlastného zoznamu priorít a akčných plánov na najbližšie obdobie.
 • Ako sa vyrovnať s prokrastináciou a vyrušovaním – účinné tipy a návody.
 • Účinné nástroje plánovania (online, offline)
 • Diskusia a prax, best practice

Na to, aby ste sa mohli zúčastniť z pohodlia Vášho domova alebo kancelárie budete potrebovať internetové pripojenie a počítač. Online kurz je pripravený tak, aby bol praktický a reflektoval Vaše aktuálne potreby a otázky. Začíname o 10.00 hod. Plánované ukončenie kurzu je o 14:00 hod. 

Každý účastník svojou účasťou získa pracovné materiály (prezentáciu). Organizačné a prístupové informácie do našej školiacej miestnosti Vám zašleme 24 hodín pred začatím podujatia.

Pre koho je online kurz určený?

Pre top, stredný, nižší manažment, líniových manažérov. Školenie je určené každému vedúcemu pracovníkovi, manažérovi, lídrovi, ktorí riadi ľudí a sú zodpovední za výsledky tímu a tímových projektov. Školenie je tiež vhodné pre začínajúcich riadiacich pracovníkov, manažérov a lídrov, ktorí sa na svoju riadiacu funkciu pripravujú.

Online kurz sme pripravili tak, aby bol praktický a reflektoval Vaše aktuálne potreby a otázky. Najviac si zo stretnutia odnesú tí, ktorí nechcú len počúvať, pretože nejde len o prednášku. Online kurz  je vedený interaktívnym spôsobom (mix teórie a cvičení). Pracujeme v uzatvorených skupinách, čo znamená, že z podujatia sa nezhotovuje záznam a nesprístupňuje sa verejnosti.

 

Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.Forma vzdelávania: Hybridná

CENA MODULU:

480,00 euro (s DPH)

Komunikácia je alfa a omega medziľudských vzťahov. V dobrej komunikácii sú si obe strany rovné a ide im o spoločný cieľ - porozumenie. Dobre komunikovať znamená počúvať, venovať druhej strane plnú pozornosť, klásť tie správne otázky, riešiť konflikty, viesť ľudí a inšpirovať ich. Sme sociálne bytosti, naša práca i celá existencia je postavená na vzťahoch a spolupráci a ich základom je dobrá komunikácia.

Absolvent kurzu:

 • spozná kľúčové princípy efektívnej komunikácie, identifikuje a odstráni vlastné  komunikačné chyby a bariéry, 
 • osvojí si zručnosť odosielať a komunikovať presvedčivé a transparentné správy, klásť premyslené otázky, aktívne počúvať a vybrať si správny spôsob a médium (osobný rozhovor, videokonferenciu, telefonický hovor alebo e-mail) pre svoju komunikáciu, čím si zvýši  svoje sebauvedomenie, posilní sebadôveru a upevní pracovné vzťahy,

 • dokáže efektívne komunikovať so svojimi spolupracovníkmi, podávať účinnú spätnú väzbu, konštruktívne kritizovať a riešiť konflikty v tíme,
 • vie, ako postupovať, aby konflikt nepoškodil ani jednu stranu konfliktu, aký postoj v náročných komunikačných situáciách zaujať a tým zvýšiť svoju schopnosť konflikt zvládnuť,
 • sa dokáže postaviť za seba, vyjednať lepšie podmienky, ale aj dosahovať dohody s druhými (konsenzus a kompromis),
 • získa účinné tipy a návody na odstránenie problémových komunikačných situácií,
 • naučí sa pútavo a presvedčivo vystupovať na verejnosti a prezentovať, vytvoriť pútavú prezentáciu,
 • precvičí a osvojí si účinné spôsoby ako zvládnuť stres a pracovať s trémou.  

Forma vzdelávania: Hybridná

Kurz je určený každému, kto si chce zlepšiť svoje komunikačné zručnosti -  zamestnancovi na rôznom stupni riadenia alebo uchádzačovi o zamestnanie, ktorý si hľadá prácu. Ďalej je vhodný pre vedúcich pracovníkov, lídrov, manažérov, ktorí riadia ľudí a sú zodpovední za výsledky tímu a tímových projektov. Kurz je tiež vhodný pre začínajúcich riadiacich pracovníkov, manažérov a lídrov, ktorí sa na svoju riadiacu funkciu pripravujú.

Kurz sa skladá zo 4 častí, z ktorých 3 absolvujete naživo online a 1 prezenčnou formou a to nasledovne:

1. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch

Termíny: 18. 6. 2024,  19. 9. 2024, 11. 11. 2024

Trvanie: od 10:00 hod. - 14:00 hod., naživo online

 • Čo je asertivita a aké typy správania poznáme, rozdiel medzi asertívnym a agresívnym správaním, naše asertívne práva a povinnosti
 • Charakteristika asertívneho komunikačného štýlu, výhody asertívnej komunikácie, účinné asertívne komunikačné stratégie na zdokonalenie komunikačných zručností
 • Asertívna komunikácia na pracovisku a jej podpora
 • Účinné asertívne komunikačné stratégie na zdokonalenie asertívnych komunikačných zručností
 • Manipulácia a ako sa jej účinne brániť

2. Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty

Termíny: 25. 4. 2024, 6. 6. 2024, 19. 7. 2024, 9. 10. 2024, ...

Trvanie: od 10:00 hod. - 14:00 hod., naživo online

 • Konflikty, základné princípy, postoje a správanie v konfliktoch,
 • Čo sa deje, keď sa konflikt nerieši,
 • Fázy konfliktu
 • Spôsoby riešenia konfliktov
 • Kľúčové zručnosti efektívnej komunikácie pri riešení ťažkých situácií - empatia, počúvanie, asertivita, rešpekt a ako ich využiť v praxi

3. Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť najčastejších chýb v komunikácii)

Termíny: 15. 7. 2024,  17. 9. 2024, ...

Trvanie: od 10:00 hod. - 14:00 hod., naživo online

 • Kľúčové pravidlá efektívnej komunikácie
 • Verbálna a neverbálna komunikácia - charakteristika a dôležitosť súladu
 • Komunikačné chyby, ktoré najčastejšie robíme a spôsoby ako sa im vyhnúť
 • Princíp aktívneho počúvania
 • Účinné tipy a návody na odstránenie problémových komunikačných situácií

4. Prezentačné zručnosti - ako predniesť nezabudnuteľnú reč

Termíny:  3. 6. 2024, 23. 10. 2024 ...

Miesto konania: Bratislava (miesto konania upresníme v dostatočnom časovom predstihu)

Trvanie: od 10:00 hod. - 16:00 hod.

 • Práca s vlastným telom  (ako sa upokojiť, ako pracovať s trémou, ako sa ukotviť, ako gestikulovať, kam sa dívať, ako artikulovať, ako sa obliecť...)
 • Obsah prejavu – štruktúra prejavu (ako ho vystaviť),
 • Forma prejavu – ako si pripraviť pútavú prezentáciu – pomôcky, prezentácie, forma písma, obrázky, videá, grafy ....
 • Celkový súlad (obsahu a formy) a dojem - cvičenie verbálnej pohotovosti
 • Zvládanie nečakaných situácií - námietok, prerušení...

Na to, aby ste sa mohli zúčastniť z pohodlia Vášho domova alebo kancelárie budete potrebovať internetové pripojenie a počítač. Online kurz je pripravený tak, aby bol praktický a reflektoval Vaše aktuálne potreby a otázky. Začíname o 10.00 hod. Plánované ukončenie kurzu je o 14:00 hod. 

Každý účastník svojou účasťou získa pracovné materiály (prezentáciu). Organizačné a prístupové informácie do našej školiacej miestnosti Vám zašleme najneskôr 48 hodín pred začatím každého podujatia.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený každému, kto si chce zlepšiť svoje komunikačné zručnosti -  zamestnancovi na rôznom stupni riadenia alebo uchádzačovi o zamestnanie, ktorý si hľadá prácu. Ďalej je vhodný pre vedúcich pracovníkov, lídrov, manažérov, ktorí riadia ľudí a sú zodpovední za výsledky tímu a tímových projektov. Kurz je tiež vhodný pre začínajúcich riadiacich pracovníkov, manažérov a lídrov, ktorí sa na svoju riadiacu funkciu pripravujú.

Kurz sme pripravili tak, aby bol praktický a reflektoval Vaše aktuálne potreby a otázky. Najviac si zo stretnutia odnesú tí, ktorí nechcú len počúvať, pretože nejde len o prednášku. Online kurz  je vedený interaktívnym spôsobom (mix teórie a cvičení). Pracujeme v uzatvorených skupinách, čo znamená, že z podujatia sa nezhotovuje záznam a nesprístupňuje sa verejnosti.

 

Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.

Forma vzdelávania: Hybridná

CENA MODULU:

516,00 euro (s DPH)

MODUL 3 tvoria 4 kurzy:

1. Online kurz naživo Mentálna odolnosť - Ako si vypestovať odolnú myseľ a zbaviť sa sužujúcich myšlienok

Trvanie: od 10:00 hod. - 14:00 hod.

2. Online kurz naživo Ako zvládať stres a postarať sa o seba v náročných situáciách

Trvanie: od 10:00 hod. - 14:00 hod.

3. Online kurz naživo WORK-LIFE BALANCE - Ako si zachovať duševnú pohodu a nevyhorieť

Trvanie: od 10:00 hod. - 14:00 hod.

4. Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým

Trvanie: od 10:00 hod. - 16:00 hod., miesto konania: Bratislava

facebook    facebook ©2024    BPM Slovakia, s.r.o.