Národný projekt 2024/25 - ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE - príspevok na vzdelávanie

..................

Cieľom projektu ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE je podporiť cielené vzdelávanie jednotlivocov - zamestnancov a ľudí ohrozených stratou zamestnania ako aj ľudí bez práce a ich lepšie uplatnenie sa na aktuálnom, stále sa meniacom trhu práce. Projekt realizujú Úrady práce na celom Slovensku. Jeho financovanie je zabezpečené prostredníctvom zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR.

- Pre koho je projekt určený?

Projekt je určený pre všetkých občanov, ktorí sú zamestnaní aj nezamestnaní a majú záujem o svoj odborný a profesionálny rast a kurzy z dôvodu ich lepšieho uplatnenia sa na trhu práce. Tiež pre všetkých, ktorí nechcú o svoju prácu prísť,  prípadne si hľadajú nové zamestnanie a chcú uspieť pri hľadaní novej práce.  

- Kto vyberá kurzy?

Kurzy si vyberáte Vy, čo znamená, že si sami vyberiete z ponuky kurzov podľa vlastnej potreby.  Vzdelávacie kurzy sú verejne dostupné a záujemca sa mu bude venovať vo svojom voľnom čase, v rámci spolupráce s úradom práce.  O príspevok na vzdelávanie bude možné žiadať od 8. apríla 2024 na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho trvalého bydliska, ktorý každú žiadosť individuálne posúdi.

Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. V prípade záujemcov o zamestnanie budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny uhrádzať kurzovné vo výške 100 % pri kurzoch realizovaných na základe akreditácie alebo iného relevantného oprávnenia v zmysle legislatívy SR (spravidla profesijne/odborne zamerané vzdelávanie) a vo výške 80 % pri kurzoch realizovaných mimo akreditácie alebo oprávnenia podľa osobitných legislatívnych predpisov SR (spravidla vzdelávanie zamerané na prenositeľné kompetencie). Znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie prispejú aj na pokrytie časti výdavkov súvisiacich s účasťou na prezenčnej forme vzdelávania vo výške 0,95 eur/1 hodinu, najviac v sume 190 eur. 

- Máte záujem zapojiť sa do projektu a požiadať o príspevok?

Po výbere kurzu kontaktujte Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho trvalého bydliska, ktorý bude Vašu žiadosť spracovávať a následne aj uzatvárať dohodu, na základe ktorej Vám o poskytnú príspevok alebo preplatia vzdelávací kurz. Pracovníci oddelenia poradenstva a vzdelávania Vám poskytnú žiadosť a všetky potrebné tlačivá a informácie, ktoré budete na podanie žiadosti potrebovať. 

Ak sa o príspevok uchádza občan, ktorý nie je evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie, je potrebné, aby sa pred podaním žiadosti o príspevok zaregistroval ako záujemca o zamestnanie. To je možné urobiť na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny bez ohľadu na trvalý pobyt, prostredníctvom formulára „Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania“ , ktorý je možné podať osobne, elektronicky na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk alebo poštou.

Zdroj a viac informácií:  Úrady práce sociálnych vecí a rodiny podporia rozvoj zručností - MPSVR SR (gov.sk)

Vyberáme z ponuky našich kurzov:

Kliknutím na názov kurzu získate informácie o jeho obsahu a organizácii a viac Vám radi povieme na čísle 0905172880.

facebook    facebook ©2024    BPM Slovakia, s.r.o.