Detail semináru / školenia

MODULOVÝ ONLINE KURZ NAŽIVO Staňte sa výnimočným manažérom (rozvoj komunikačných a intersociálnych zručností)

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
02.07.2024 - 31.07.2024 MODULOVÝ ONLINE KURZ NAŽIVO Staňte sa výnimočným manažérom (rozvoj komunikačných a intersociálnych zručností) Kvalifikovaný odborník a skúsený lektor Naživo ONLINE 600,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 02.07.2024 10:00 - 31.07.2024 14:00
Miesto konania

Naživo (online)

Lektor Kvalifikovaný odborník a skúsený lektor

Pripravili sme pre Vás online kurz na rozvoj manažérskych komunikačných a intersociálnych zručností. Jednotlivé témy kurzu je možné absolvovať v ktoromkoľvek z plánovaných termínov počas celého roka a navyše za zvýhodnenú cenu.

CENA MODULU:

600,00 euro (s DPH)

Forma vzdelávania: E-LEARNING (naživo ONLINE)

Absolvent kurz:

 • dokáže efektívne komunikovať so svojimi spolupracovníkmi a riešiť konflikty v tíme,
 • pozná a vie aplikovať účinné asertívne komunikačné stratégie na zdokonalenie asertívnych komunikačných zručností, podávanie účinnej a konštruktívnej spätnej väzby a kritiky,

 • dokáže adekvátne vyjadrovať a spracovávať svoje emócie, 

 • pozná metódy na zvládanie stresu, zmien a budovanie odolnosti, vie ich použiť pri zvládaní náročných situácií na pracovisku,

 • dokáže motivovať a viesť svojich kolegov k efektívnej a transparentnej komunikácii,

 • dokáže sa postaviť za seba a svoje manažérske rozhodnutia, prijať za ne zodpovednosť, 

 • vie jasne odprezentovať svoje myšlienky, vyjednať lepšie podmienky, zvládať námietky a dosahovať dohody s druhými (konsenzus a kompromis),

 • pozná zásady vedenia  a štruktúry personálnych pohovorov a vie ich uplatniť vo vlastnej praxi,

 • vie naplánovať personálne pohovory (hodnotiace, motivačné, disciplinárne) so svojimi podriadenými a dokáže sa na ne dobre pripraviť, 

 • vie naformulovať vhodné a efektívne otázky s vysokou informačnou hodnotou,

 • vie vyhodnotiť personálny pohovor a efektívne využiť výstupy pohovoru v prospech zamestnanca aj organizácie,

 • vie efektívne plánovať a stanovovať priority,

 • osvojí si metódy Time Managementu 4. generácie (Eisenhowerov princíp),

 • dokáže uplatňovať účinné techniky pri eliminácii prokrastinácie a ďalších bariér osobnej efektivity,

 • vypracuje si aktuálny plán priorít a ďalšieho rozvoja.

OBSAH KURZU

1. Online naživo Asertivita a jej uplatnenie v komunikácii a praxi manažéra

Termíny: 2. 7. 2024, 14. 10. 2024...

Trvanie: od 10:00 hod. - 15:00 hod.

 • Čo to je asertivita, zmysel a prínos asertívnej komunikácie a správania sa v medziľudských vzťahoch a na pracovisku, typy správania z pohľadu asertivity. Rozdiel medzi agresívnou a asertívnou komunikáciou
 • Základné asertívne práva a asertívne povinnosti, mýty o asertivite, čo nám bráni byť asertívnymi? Analýza vlastnej asertivity
 • Charakteristika asertívneho komunikačného štýlu a výhody asertívnej komunikácie na pracovisku a jej podpora
 • Účinné asertívne komunikačné stratégie na zdokonalenie asertívnych komunikačných zručností, podávanie účinnej spätnej väzby a konštruktívnej kritiky, zvládanie námietok

2. Online naživo Hodnotiace pohovory so zamestnancom

Termíny: 9. 7. 2024, ...

Trvanie: od 10:00 hod. - 15:00 hod.

 • Hlavné ciele, zložky a obsah, zásady pohovoru
 • Príprava na pohovor a nastavenie očakávaní - ako sa na personálny pohovor dobre pripraviť
 • Fázy pohovoru
 • Akým spôsobom viesť personálny pohovor - zásady a štruktúra pohovoru
 • Druhy otázok
 • Efektívne hodnotenie, podávanie spätnej väzby a konštruktívnej kritiky
 • Najčastejšie chyby na pohovore a spôsoby ako ich eliminovať
 • Ako zvládnuť svoje emócie a pracovať s emóciami zamestnancov
 • Ako spracovať výsledky pohovoru
 • a ďalšie zaujímavé informácie ako využiť výstupy pohovoru v praxi

3. Online naživo Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie

Trvanie: od 10:00 hod. - 15:00 hod.

Termíny: 4. 7. 2024, 15. 10. 2024, ...

 • Druhy komunikácie na pracovisku  - verbálna, neverbálna komunikácia, písomná komunikácia, virtuálna komunikácia - komunikácia na diaľku - charakteristika, výhody a výzvy
 • Zásady efektívneho komunikačného procesu na pracovisku.
 • Ako efektívne vyjadriť svoje názory, riešiť konflikty a náročné situácie na pracovisku
 • Ako motivovať zamestnancov k efektívnej komunikácii.
 • Najčastejšie komunikačné bariéry a spôsoby ako sa im vyhnúť.
 • Poskytovanie efektívnej, konkrétnej a prospešnej spätnej väzby.
 • Stratégie na rozvoj zdravej a prospešnej efektívnej komunikácie v organizácii - best practice.
 • Diskusia, riešenie aktuálnych problémov z praxe účastníkov.

4. Online naživo Emočná inteligencia a jej uplatnenie v praxi manažéra/lídra

Trvanie: od 10:00 hod. - 15:00 hod.

Termíny: 23. 7. 2024, ...

 • Základné kompetencie emočnej inteligencie – personálne a sociálne - sebauvedomenie, sebakontrola, empatia a sociálne zručnosti
 • Nástroje a prejavy emočnej empatie a spôsoby ako ich využiť  pracovnom procese pri rozpoznávaní, motivovaní, energizácii a inšpirácii zamestnancov,
 • Efektívne nemanipulatívne stratégie správania na pracovisku - spôsoby ako sa vyrovnať s negatívnymi a škodlivými prejavmi správania sa na pracovisku - mobbing, bossing, staffing.
 • Užitočné stratégie zvládania emočne vypätých situácií na pracovisku.

5. Online naživo Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time Management

Trvanie: od 10:00 hod. - 15:00 hod.

Termíny: 13. 6. 2024, 24. 7. 2024, 8. 10. 2024, ...

 • Vymedzenie priorít a zostavovanie plánov – efektívne nástroje a postupy.
 • Najčastejšie chyby pri plánovaní a zostavovaní zoznamov úloh a ich eliminácia.
 • Vypracovanie vlastného zoznamu priorít a akčných plánov na najbližšie obdobie.
 • Ako sa vyrovnať s prokrastináciou a vyrušovaním – účinné tipy a návody.
 • Účinné nástroje plánovania (online, offline)
 • Diskusia a prax, best practice

Na to, aby ste sa mohli zúčastniť z pohodlia Vášho domova alebo kancelárie budete potrebovať internetové pripojenie a počítač. Online kurz je pripravený tak, aby bol praktický a reflektoval Vaše aktuálne potreby a otázky. Začíname o 10.00 hod. Plánované ukončenie kurzu je o 15:00 hod. 

Každý účastník svojou účasťou získa pracovné materiály (prezentáciu). Organizačné a prístupové informácie do našej školiacej miestnosti Vám zašleme 24 hodín pred začatím podujatia.

Pre koho je online kurz určený?

Pre top, stredný, nižší manažment, líniových manažérov. Školenie je určené každému vedúcemu pracovníkovi, manažérovi, lídrovi, ktorí riadi ľudí a sú zodpovední za výsledky tímu a tímových projektov. Školenie je tiež vhodné pre začínajúcich riadiacich pracovníkov, manažérov a lídrov, ktorí sa na svoju riadiacu funkciu pripravujú.

Online kurz sme pripravili tak, aby bol praktický a reflektoval Vaše aktuálne potreby a otázky. Najviac si zo stretnutia odnesú tí, ktorí nechcú len počúvať, pretože nejde len o prednášku. Online kurz  je vedený interaktívnym spôsobom (mix teórie a cvičení). Pracujeme v uzatvorených skupinách, čo znamená, že z podujatia sa nezhotovuje záznam a nesprístupňuje sa verejnosti.

 

Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.

 Pre viac informácií nám zavolajte na číslo 0905172880.

Organizačné pokyny

Obchodné a platobné podmienky, organizačné pokyny a ochrana osobných údajov.

Prihlásenie a platba:

V prípade Vášho záujmu o  účasť na kurze vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke (zelené tlačidlo "Prihlásiť sa", ktoré sa nachádza vpravo hore na tejto stránke). Po prijatí Vašej prihlášky Vám potvrdíme registráciu účastníka na kontaktnú emilovú adresu, ktorá je uvedená v prihláške a zašleme preddavkovú faktúru. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Po prijatí platby na náš účet Vám zašleme Faktúru - daňový doklad o uhradení účastníckeho poplatku elektronickou poštou v pdf formáte, v prípade vyžiadania aj poštou. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály a občerstvenie.  Najneskôr 48 hodín pred konaním seminára Vám zašleme podrobné organizačné pokyny a ďalšie informácie o vzdelávacom podujatí elektronicky na emailovú adresu uvedenú v prihláške na seminár.

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom:

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Obchodníka aj bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby.

Poučenie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy (v pdf formáte) si stiahnite kliknutím TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy (v pdf formáte) si stiahnete kliknutím TU

Zmena termínu, miesta alebo zrušenie podujatia:

BPM Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania pripravovaného vzdelávacieho podujatia (seminára, tréningu, kurzu), alebo na zrušenie plánovaného vzdelávacieho podujatia. V prípade výskytu takýchto zmien a skutočností, Vás budeme o nich čo najskôr informovať telefonicky alebo elektronicky.

Kontaktná a fakturačná adresa obchodníka:

BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: Mestský súd Bratislava III, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

Ochrana osobných údajov záujemcu o registráciu:

Vaše osobné údaje spracovávame na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (k ich celému zneniu a zneniu príslušných ustanovení, na ktoré sa v tomto dokumente odvolávame sa dostanete kliknutím na názvy týchto právnych dokumentov).

Objednávateľ (záujemca o registráciu) poskytuje osobné údaje obchodníkovi (BPM Slovakia, s.r.o., Micewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: Mestský súd Bratislava III, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov (zaslanie potvrdenia registrácie na vzdelávacie podujatie elektronicky (emailom), vystavenie zálohovej faktúry, faktúry - daňového dokladu, faktúry – vyúčtovacieho dokladu a za účelom zasielania reklamných správ, ktoré sa týkajú ďalších produktov a služieb predávajúceho a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

BPM Slovakia, s.r.o. tieto osobné údaje neposkytne tretím osobám a nepoužije na iné účely okrem tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie zmluvného vzťahu a na zabezpečenie záväzkov a povinností BPM Slovakia, s.r.o. vyplývajúcich zo Všeobecných obchodných podmienok.

Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

 

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa článku 15 GDPR máte právo k bezplatnému prístupu k Vašim osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame a zároveň my máme povinnosť identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu tejto žiadosti o prístup k osobným údajom.

2. Právo na opravu/doplnenie osobných údajov

Podľa ustanovení GDPR máte právo požiadať nás o opravu/doplnenie nepresne uvedených alebo neúplných osobných údajov, bez zbytočného odkladu (obvykle do 1 mesiaca od doručenia Vašej žiadosti).

3. Právo „na zabudnutie“ osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov)

Podľa článku 17 GDPR máte právo požiadať nás, aby sme bez zbytočného odkladu (do 1 mesiaca, v odôvodnených prípadoch do 2 mesiacov) Vaše osobné údaje vymazali.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

V prípade okolností, uvedených v článku 18 GDPR máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania osobných údajov

5. Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Podľa článku 20 GDPR, máte právo prenosu Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi a tiež máte právo požiadať nás, aby sme poskytli Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, iným prevádzkovateľom, ak je to technicky možné.

6. Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu nastalo bez Vášho súhlasu. Takáto Vaša námietka má za následok okamžité ukončenie spracovania Vašich údajov za účelom priameho marketingu.

7. Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu

Pokiaľ usúdite, že v oblasti ochrany osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv, máte právo obrátiť sa a podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Bližšie informácie nájdete na stránke úradu www.dataprotection.gov.sk

 

8. Záverečné dôležité informácie

 

Všetky Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov si môžete uplatniť písomne, telefonicky alebo emailom na týchto adresách a číslach, na ktorých aj zodpovieme Vaše ďalšie otázky: BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v tomto prípade máme povinnosť overiť Vašu totožnosť a identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu žiadosti a uplatneniu týchto práv prístupu k osobným údajom alebo ich zmeny.

Záujemca o registráciu na vzdelávacie podujatie potvrdením (odkliknutím) príslušného poľa v prihláške na vzdelávacie podujatie vyjadruje, že bol oboznámený so svojimi právami a podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov. Celé znenie práv a podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov nájdete TU.

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení (v pdf formáte) si stiahnite kliknutím TU

Poučenie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy (v pdf formáte) si stiahnite kliknutím TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy (v pdf formáte) si stiahnete kliknutím TU

Reklamačný poriadok (v pdf formáte) si stiahnite kliknutím TU

Reklamačný protokol (formulár v pdf formáte) si stiahnite kliknutím TU

Podmienky ochrany a spracovania osobných údajov (kliknite TU)

Obchodné podmienky na predaj digitálneho plnenia v pdf formáte TU 

Tieto obchodné a platobné podmienky sú platné od 1. júla 2024

facebook    facebook ©2024    BPM Slovakia, s.r.o.