Detail semináru / školenia

ONLINE KURZ NAŽIVO Zmeny v Obchodnom zákonníku a zákone o obchodnom registri - aktuálne otázky a aplikačné problémy

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
19.10.2022 - 19.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Zmeny v Obchodnom zákonníku a zákone o obchodnom registri - aktuálne otázky a aplikačné problémy JUDr. Mgr. Veronika Nekorancová Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 19.10.2022 09:00 - 19.10.2022 12:00
Miesto konania

Naživo online

Lektor JUDr. Mgr. Veronika Nekorancová

Srdečne Vás pozývame na odborný online seminár naživo o obchodnom registri, ktorý uskutoční dňa 19. októbra 2022 od 9:00 do 12:00 hod. 

OBSAH:

1. Zmeny v Obchodnom zákonníku od 17.07.2022

2. Problémy s doplňovaním identifikačných údajov podľa § 15g ods. 10 zákona o obchodnom registri

3. Aktuálne otázky k zmenám od 1.10.2020

4. Zrušenie obchodných spoločností (družstva)  podľa § 309 a nasl. CMP
5. Likvidácia a dodatočná likvidácia obchodných spoločností (družstva)

6. Diskusia

Účastník online kurzu získa: učebné materiály (prezentáciu), ktorá mu bude zaslaná, spolu s prístupovými údajmi do školiacej miestnosti,  24 hod. pred začatím podujatia.

Lektorka: JUDr. Mgr. Veronika Nekorancová. V roku 2011 ukončila štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity, navštevovala aj filozofickú fakultu Trnavskej Univerzity, odbor politológia. Špecializuje sa na korporátne právo a aplikačné problémy obchodného registra. Od roku 2012 pracuje na úseku Obchodného registra Okresného súdu Trnava. Pôsobila tiež na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky na Sekcii civilného práva, kde sa podieľala na príprave novely Obchodného zákonníka a ďalších zákonov v rámci projektu „Obchodný register a životné situácie podnikateľov“.

 

Čo sa Vám na seminári najviac páčilo /vyberáme z Vašich dotazníkov/:

"veľmi rada by som aj touto formou chcela poďakovať za organizáciu seminára a výber témy.  Veľmi pozitívne vnímam aj výber lektora vrátane praktického prínosu komunikovaných informácií. V prípade organizácie seminára/webinára s touto p. lektorkou sa veľmi rada znova zúčastním" účastníčka online školenia Obchodný zákonník a Zákon o obchodnom registri - zmeny od 1. 10. 2020, 27. 10. 2020

"spôsob vedenia seminára, prezentácia a odbornosť lektora, spôsob výkladu témy, pohotové, zrozumiteľné vysvetlenie problematiky s odkazom na vysvetlenie praktických príkladov z právnej praxe, stručnosť, odbornosť a prejav lektorky, konkrétnosť, aktuálnosť prednášky vo vzťahu k novele obchodného zákonníka, informácie k pripravovaným zmenám, široká diskusia na vysokej odbornej úrovni, prednášajúca bezprostredne, erudovane a zaujímavo prednášala tému v nadväznosti na jej prax v súdnictve".Organizačné pokyny

Obchodné a platobné podmienky, organizačné pokyny

V prípade Vášho záujmu o  účasť na online kurze vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke (zelené tlačidlo "Prihlásiť sa", ktoré sa nachádza vpravo hore na tejto stránke, hneď vedľa názvu webinára). Na jej základe Vám zašleme potvrdenie registrácie a zálohovú faktúru na úhradu účastníckeho poplatku.

V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu termínu online kurzu.

Akékoľvek ďalšie informácie Vám radi poskytneme na čísle 0905172880, 02/20200078, alebo mailom na adrese bpm@bpm-educat.com.

Ochrana osobných údajov záujemcu o registráciu:

Vaše osobné údaje spracovávame na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (k ich celému zneniu a zneniu príslušných ustanovení, na ktoré sa v tomto dokumente odvolávame sa dostanete kliknutím na názvy týchto právnych dokumentov).

Objednávateľ (záujemca o registráciu) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov (zaslanie potvrdenia registrácie na vzdelávacie podujatie elektronicky (emailom), vystavenie zálohovej faktúry, faktúry - daňového dokladu, faktúry – vyúčtovacieho dokladu a za účelom zasielania reklamných správ, ktoré sa týkajú ďalších produktov a služieb predávajúceho a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

BPM Slovakia, s.r.o. tieto osobné údaje neposkytne tretím osobám a nepoužije na iné účely okrem tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie zmluvného vzťahu a na zabezpečenie záväzkov a povinností BPM Slovakia, s.r.o. vyplývajúcich zo Všeobecných obchodných podmienok.

Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa článku 15 GDPR máte právo k bezplatnému prístupu k Vašim osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame a zároveň my máme povinnosť identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu tejto žiadosti o prístup k osobným údajom.

2. Právo na opravu/doplnenie osobných údajov

Podľa ustanovení GDPR máte právo požiadať nás o opravu/doplnenie nepresne uvedených alebo neúplných osobných údajov, bez zbytočného odkladu (obvykle do 1 mesiaca od doručenia Vašej žiadosti).

3. Právo „na zabudnutie“ osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov)

Podľa článku 17 GDPR máte právo požiadať nás, aby sme bez zbytočného odkladu (do 1 mesiaca, v odôvodnených prípadoch do 2 mesiacov) Vaše osobné údaje vymazali.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

V prípade okolností, uvedených v článku 18 GDPR máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania osobných údajov

5. Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Podľa článku 20 GDPR, máte právo prenosu Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi a tiež máte právo požiadať nás, aby sme poskytli Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, iným prevádzkovateľom, ak je to technicky možné.

6. Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu nastalo bez Vášho súhlasu. Takáto Vaša námietka má za následok okamžité ukončenie spracovania Vašich údajov za účelom priameho marketingu.

7. Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu

Pokiaľ usúdite, že v oblasti ochrany osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv, máte právo obrátiť sa a podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Bližšie informácie nájdete na stránke úradu www.dataprotection.gov.sk

 

8. Záverečné informácie

 

Všetky Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov si môžete uplatniť písomne, telefonicky alebo emailom na týchto adresách a číslach, na ktorých aj zodpovieme Vaše ďalšie otázky: BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: bpm@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v tomto prípade máme povinnosť overiť Vašu totožnosť a identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu žiadosti a uplatneniu týchto práv prístupu k osobným údajom alebo ich zmeny.

Záujemca o registráciu na vzdelávacie podujatie potvrdením (odkliknutím) príslušného poľa v prihláške na vzdelávacie podujatie vyjadruje, že bol oboznámený so svojimi právami a podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov. Celé znenie práv a podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov nájdete TU.

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení si stiahnite kliknutím TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnete kliknutím TU

Podmienky ochrany a spracovania osobných údajov na stiahnutie TU

Tieto obchodné a platobné podmienky sú platné od 20. mája 2018.facebook    facebook ©2023    BPM Slovakia, s.r.o.