Detail semináru / školenia

Používanie autorských diel na internete

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
11.03.2015 Používanie autorských diel na internete JUDr. Zuzana Adamová, PhD., Mgr. Richard Bednárik Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 11.03.2015 09:00
Miesto konania

Bratislava, business hotel Premium, Priekopy 20/A

Lektor JUDr. Zuzana Adamová, PhD., Mgr. Richard Bednárik

Stiahnite si pozvánku s prihláškou v pdf:  http://www.bpm-educat.com/files/gallery/galeria-pre-podstranky/Pouzivanie autorskych diel na internete 11-3-2015.pdf

 

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete vrátane súvisiacich otázok vyhľadávania legálneho obsahu, ochrany vlastných autorských diel, prepojenia autorskoprávnej ochrany s vhodnými obchodnými modelmi a pod. Autorskoprávna teória je doplnená o praktické ukážky a návody, ako vyhľadávať a označovať vlastné autorské diela a ako neporušiť cudzie autorské práva. Cieľovou skupinou sú najmä osoby pôsobiace v mediálnom priemysle a kreatívnom sektore, napríklad web-dizajnéri, autori videí a iných mediálnych produktov, agenti zastupujúci autorov či vydavatelia. Problematika môže byť prínosná aj pre advokátov a zástupcov štátneho sektora, ktorí pracujú s autorskými dielami s otvoreným prístupom (open access).

 

Témy:

 • Identifikovanie autorských diel
 • Posudzovanie pojmových znakov autorských diel
 • Licencovanie (uzatváranie licenčných zmlúv) v digitálnom prostredí
 • Linking a embeding z pohľadu autorského práva
 • Verejné licencie a kreatívny priemysel
 • Creative Commons a ich využitie v digitálnom prostredí
 • Vyhľadávanie a ďalšie využitie voľne šíriteľného obsahu
 • Aplikácia verejnej licencie na vlastné autorské diela
 • Obchodné modely využívania obsahu šíreného pod verejnou licenciou
 • Uzatváranie zmlúv s organizáciami kolektívnej správy a prepojenie kolektívneho a individuálneho výkonu autorských práv
 • Zodpovednosť za porušovanie autorských práv
 • Jurisdikcia a rozhodné právo pri porušovaní autorských práv v digitálnom prostredí

 

Lektori:

JUDr. Zuzana Adamová, PhD., riaditeľka obchodnej spoločnosti INGENIUM Slovakia a Ústavu práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Rozhodkyňa Arbitrážneho centra pre právo duševného vlastníctva a informačných technológií (ACIPiT) a členka Národného centra pre právo duševného vlastníctva (NCPDV). Vedie projekt Creative Commons Slovensko. Je autorkou viacerých publikácií z oblasti práva duševného vlastníctva. 

Mgr. Richard Bednárik, doktorand na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave so špecializáciou na právo duševného vlastníctva, nové technológie a právne aspekty kyberpriestoru. Je členom tímu Creative Commons Slovensko.

 

Partneri:

Judikatúra súdov  

Organizačné pokyny

Organizačné pokyny:
Vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751  vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania seminára v tvare 11032015. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, obed, nealko, teplé nápoje.

Zľava pri registrácii:
2 účastníkov z jednej spoločnosti - 5 % zľava
3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava
5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľava

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 14:30 hod.

Storno poplatok: 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára, 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania seminára. V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím seminára účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.

Kontaktná a fakturačná adresa je: BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova ulica 22, Senec 903 01.
tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.
IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

facebook    facebook ©2023    BPM Slovakia, s.r.o.