Detail semináru / školenia

Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch

Názov seminára Lektor Účastnícky poplatok next
Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková 48,00 Eur
(s DPH)
next
Podrobné informácie o videoškolení

Dobrý deň milí priatelia. Vítame Váš na našom video kurze o asertivite v našom každodennom živote.

Sme radi, že ste sa rozhodli preskúmať  asertivitu, ktorá nám pomáha postaviť sa za seba, ozvať sa a povedať svoj názor, keď cítime, že máme čo povedať, vyjednať lepšie podmienky, dohodnúť sa ale takisto ubrániť sa manipulácii či zneužitiu našej dobrej vôle a ochoty a to všetko tým správnym spôsobom – s ohľadom na svoje okolie.

Keď to dokážeme, nielenže sa staneme  dôveryhodnejší v očiach druhých, ale získame aj silu a odolnosť a naše sebavedomie a sebadôvera vzrastie.

V prípade Vášho záujmu o videokurz sa zaregistrujte  zadaním Vašej emailovej adresy a hesla Po zaregistrovaní sa, vyplňte a odošlite objednávku daného videoškolenia. Na jej základe Vám zašleme potvrdenie registrácie - objednávky, spolu s faktúrou na úhradu videoškolenia.

Po uhradení poplatku a jeho pripísaní na náš účet Vám zašleme notifikačný e-mail, prostredníctvom ktorého Vám bude sprístupnené videoškolenie, ktoré si môžete pozrieť  kedykoľvek a koľkokoľvek krát počas nasledujúcich 31 kalendárnych dní od doručenia notifikačného emailu.

Obsah video kurzu

Podmienkou nadobudnutia tých správnych asertívnych zručností je vymedzenie si vlastných hraníc. Získame tým silu postaviť sa prekážkam a problémom tvárou v tvár. Ušetríme si veľa frustrácie a stresu, ktorý môže viesť k vážnym zdravotným problémom. Zároveň sa vyhneme obviňovaniu druhých a prestaneme sa cítiť ako obete.

Byť asertívnym môže naozaj zmeniť kvalitu nášho života. A to sú, myslím, dostatočné dôvody, ako sa v asertivite zdokonaliť, pravda?

Na kurze sa dozviete:

1. Čo je asertivita a aké typy správania poznáme,

2. Aké sú naše asertívne práva a povinnosti,

3. Účinné asertívne komunikačné stratégie na zdokonalenie komunikačných zručností,

4. Čo je manipulácia a ako sa jej účinne brániť.

Prihlásením sa na kurz získate: učebné materiály: e-book + pracovný zošit s cvičeniami + videoškolenie v dĺžke 1 hod. 38 min., ktoré si môžete pozrieť  kedykoľvek a koľkokoľvek krát počas nasledujúcich 31 kalendárnych dní od doručenia notifikačného emailu.

Pre viacerých záujemcov z jednej spoločnosti ponúkame individuálne zľavy.

Pozrite si ukážky kurzu:

Akékoľvek ďalšie informácie Vám radi poskytneme na čísle 0905172880, 02/20200078, alebo mailom na adrese bpm@bpm-educat.com.

Ochrana osobných údajov záujemcu o videoškolenie:

Vaše osobné údaje spracovávame na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (k ich celému zneniu a zneniu príslušných ustanovení, na ktoré sa v tomto dokumente odvolávame sa dostanete kliknutím na názvy týchto právnych dokumentov).

Objednávateľ (záujemca o registráciu) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov (zaslanie potvrdenia registrácie na vzdelávacie podujatie elektronicky (emailom), vystavenie zálohovej faktúry, faktúry - daňového dokladu, faktúry – vyúčtovacieho dokladu a za účelom zasielania reklamných správ, ktoré sa týkajú ďalších produktov a služieb predávajúceho a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

BPM Slovakia, s.r.o. tieto osobné údaje neposkytne tretím osobám a nepoužije na iné účely okrem tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie zmluvného vzťahu a na zabezpečenie záväzkov a povinností BPM Slovakia, s.r.o. vyplývajúcich zo Všeobecných obchodných podmienok.

Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa článku 15 GDPR máte právo k bezplatnému prístupu k Vašim osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame a zároveň my máme povinnosť identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu tejto žiadosti o prístup k osobným údajom.

2. Právo na opravu/doplnenie osobných údajov

Podľa ustanovení GDPR máte právo požiadať nás o opravu/doplnenie nepresne uvedených alebo neúplných osobných údajov, bez zbytočného odkladu (obvykle do 1 mesiaca od doručenia Vašej žiadosti).

3. Právo „na zabudnutie“ osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov)

Podľa článku 17 GDPR máte právo požiadať nás, aby sme bez zbytočného odkladu (do 1 mesiaca, v odôvodnených prípadoch do 2 mesiacov) Vaše osobné údaje vymazali.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

V prípade okolností, uvedených v článku 18 GDPR máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania osobných údajov

5. Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Podľa článku 20 GDPR, máte právo prenosu Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi a tiež máte právo požiadať nás, aby sme poskytli Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, iným prevádzkovateľom, ak je to technicky možné.

6. Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu nastalo bez Vášho súhlasu. Takáto Vaša námietka má za následok okamžité ukončenie spracovania Vašich údajov za účelom priameho marketingu.

7. Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu

Pokiaľ usúdite, že v oblasti ochrany osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv, máte právo obrátiť sa a podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Bližšie informácie nájdete na stránke úradu www.dataprotection.gov.sk

 

8. Záverečné informácie

 

Všetky Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov si môžete uplatniť písomne, telefonicky alebo emailom na týchto adresách a číslach, na ktorých aj zodpovieme Vaše ďalšie otázky: BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: bpm@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v tomto prípade máme povinnosť overiť Vašu totožnosť a identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu žiadosti a uplatneniu týchto práv prístupu k osobným údajom alebo ich zmeny.

Záujemca o registráciu na vzdelávacie podujatie potvrdením (odkliknutím) príslušného poľa v prihláške na vzdelávacie podujatie vyjadruje, že bol oboznámený so svojimi právami a podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov. Celé znenie práv a podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov nájdete TU.

Informácie, ktoré sú uvedenené a odznejú vo videoškolení majú nezáväzný a informatívny charakter. BPM Slovakia, s.r.o. nezodpovedá za prípadnú škodu užívateľovi v prípade, ak postupuje podľa týchto informácií.

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení si stiahnite kliknutím TU

Reklamačný poriadok v plnom znení: TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnete kliknutím TU

Podmienky ochrany a spracovania osobných údajov na stiahnutie TU

Tieto obchodné a platobné podmienky sú platné od 20. mája 2018.
facebook    facebook ©2024    BPM Slovakia, s.r.o.