Detail semináru / školenia

ONLINE KURZ NAŽIVO Výstavba elektronických komunikačných sietí

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu ONLINE KURZ NAŽIVO Výstavba elektronických komunikačných sietí JUDr. Jana Dráčová Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára Podľa záujmu
Miesto konania

Naživo online

Lektor JUDr. Jana Dráčová

Srdečne Vás pozývame na online kurz Výstavba elektronických komunikačných sietí,  na ktorom sa dozviete o nových zmien, ktoré platia tak v rezorte elektronických komunikácií ako aj v stavebníctve v dôsledku reformy stavebnej legislatívy aj osobitnej novely ZEK od 1.9.2023

Kurz sa  uskutoční online naživo a na to, aby ste sa ho mohli zúčastniť interaktívne z pohodlia Vášho domova alebo kancelárie budete potrebovať internetové pripojenie a počítač s mikrofónom a kamerou (nie je to však podmienkou). Začíname o 9:30 hod. Plánované ukončenie kurzu je o 14:30 hod.

Odborné podujatie vedie skúsený lektorka a kvalifikovaná odborníčka z praxe, formou interaktívnej spolupráce s účastníkmi so zameraním na ich konkrétne potreby a požiadavky. 

Každý účastník svojou účasťou na live podujatí získa pracovné materiály. Organizačné a prístupové informácie do našej školiacej miestnosti Vám zašleme 48 hodín pred začatím podujatia.


Obsah:

  • Porovnanie zmien vo vzťahu k právnej úprave do 31.8.2023

  • Vplyv na rozhodovanie v územných a stavebných konaniach

  • Metodické riadenie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR – usmernenia, stanoviská, oznámenia

  • Rozčlenenie režimov rozhodovania v dôsledku prechodných ustanovení

  • Aké bude pokračovanie konaní po účinnosti zákona o výstavbe

  • Diskusia

Lektorka: JUDr. Jana Dráčová: absolvovala právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach. Po absolvovaní čakateľskej praxe a justičnej skúšky vykonávala funkciu sudkyne Mestského súdu v Košiciach.
V súčasnosti pôsobí ako advokátka zastupujúca spoločnosť v sektore telekomunikácii. Počas prerušenia výkonu advokátskeho povolania zastávala funkciu riaditeľky legislatívnoprávneho odboru Úradu geodézie, kartogra????e a katastra Slovenskej republiky. Okrem advokácie sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti, najmä v oblasti vecného, pozemkového a katastrálneho práva. Je autorkou komentáru k Zákonu o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.


Cieľová skupina:
Seminár je pripravený pre širokú právnickú verejnosť.

 

 

Vyberáme z Vašich dotazníkov alebo čo sa Vám na seminári najviac páčilo:


- odborná úroveň prednášajúcej, optimálny počet účastníkov,

- vysoká profesionalita lektorky, príjemné vystupovanie, zaujímavá téma,

- forma prednesu, spojenie teórie a praxe

- praktické príklady, upozornenia na vhodnú judikatúru, celkový prehľad,

- veľký obsah informácií, komplexné spracovanie témy,

Organizačné pokyny

Obchodné a platobné podmienky, organizačné pokyny

V prípade Vášho záujmu o  účasť na online kurze vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke (zelená kolónka "PRIHLÁSIŤ" vpravo, v hornej časti stránky). Na jej základe Vám zašleme potvrdenie registrácie a zálohovú faktúru na úhradu účastníckeho poplatku.
V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu termínu online kurzu.

Akékoľvek ďalšie informácie Vám radi poskytneme na čísle 0905172880, 02/20200078, alebo mailom na adrese bpm@bpm-educat.com.

Ochrana osobných údajov záujemcu o registráciu:

Vaše osobné údaje spracovávame na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (k ich celému zneniu a zneniu príslušných ustanovení, na ktoré sa v tomto dokumente odvolávame sa dostanete kliknutím na názvy týchto právnych dokumentov).

Objednávateľ (záujemca o registráciu) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov (zaslanie potvrdenia registrácie na vzdelávacie podujatie elektronicky (emailom), vystavenie zálohovej faktúry, faktúry - daňového dokladu, faktúry – vyúčtovacieho dokladu a za účelom zasielania reklamných správ, ktoré sa týkajú ďalších produktov a služieb predávajúceho a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

BPM Slovakia, s.r.o. tieto osobné údaje neposkytne tretím osobám a nepoužije na iné účely okrem tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie zmluvného vzťahu a na zabezpečenie záväzkov a povinností BPM Slovakia, s.r.o. vyplývajúcich zo Všeobecných obchodných podmienok.

Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa článku 15 GDPR máte právo k bezplatnému prístupu k Vašim osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame a zároveň my máme povinnosť identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu tejto žiadosti o prístup k osobným údajom.

2. Právo na opravu/doplnenie osobných údajov

Podľa ustanovení GDPR máte právo požiadať nás o opravu/doplnenie nepresne uvedených alebo neúplných osobných údajov, bez zbytočného odkladu (obvykle do 1 mesiaca od doručenia Vašej žiadosti).

3. Právo „na zabudnutie“ osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov)

Podľa článku 17 GDPR máte právo požiadať nás, aby sme bez zbytočného odkladu (do 1 mesiaca, v odôvodnených prípadoch do 2 mesiacov) Vaše osobné údaje vymazali.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

V prípade okolností, uvedených v článku 18 GDPR máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania osobných údajov

5. Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Podľa článku 20 GDPR, máte právo prenosu Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi a tiež máte právo požiadať nás, aby sme poskytli Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, iným prevádzkovateľom, ak je to technicky možné.

6. Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu nastalo bez Vášho súhlasu. Takáto Vaša námietka má za následok okamžité ukončenie spracovania Vašich údajov za účelom priameho marketingu.

7. Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu

Pokiaľ usúdite, že v oblasti ochrany osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv, máte právo obrátiť sa a podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Bližšie informácie nájdete na stránke úradu www.dataprotection.gov.sk

 

8. Záverečné informácie

 

Všetky Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov si môžete uplatniť písomne, telefonicky alebo emailom na týchto adresách a číslach, na ktorých aj zodpovieme Vaše ďalšie otázky: BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: bpm@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v tomto prípade máme povinnosť overiť Vašu totožnosť a identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu žiadosti a uplatneniu týchto práv prístupu k osobným údajom alebo ich zmeny.

Záujemca o registráciu na vzdelávacie podujatie potvrdením (odkliknutím) príslušného poľa v prihláške na vzdelávacie podujatie vyjadruje, že bol oboznámený so svojimi právami a podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov. Celé znenie práv a podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov nájdete TU.

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení si stiahnite kliknutím TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnete kliknutím TU

Podmienky ochrany a spracovania osobných údajov na stiahnutie TU

Tieto obchodné a platobné podmienky sú platné od 20. mája 2018.facebook    facebook ©2024    BPM Slovakia, s.r.o.