Detail semináru / školenia

Základy kybernetického práva

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
22.10.2014 Základy kybernetického práva JUDr. Zuzana Adamová, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
22.10.2014 next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 22.10.2014 00:00
Miesto konania

Business hotel Premium, Priekopy 20/A

Lektor JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

Stiahnite si pozvánku s prihláškou v pdf formáte: http://www.bpm-educat.com/files/gallery/galeria-pre-podstranky/Zaklady kybernetickeho prava.pdf

Všeobecne orientovaný seminár, ktorého obsahom je základný prehľad právnej regulácie v oblasti kybernetického práva. Východiskom je právo informačných a komunikačných technológií, pričom do tejto problematiky sú zahrnuté aj ďalšie súvisiace témy.

 

Osobitná pozornosť sa venuje téme údajov a dát, osobitne ochrane osobných údajov a ochrane softvéru. Pracovať sa však bude aj so širším termínom informácia, osobitne v kontexte slobodného prístupu k informáciám a opakovaného používania informácií verejného sektora v kontexte revidovanej smernice PSI re-use. Ďalej sa pozornosť zameria na základné poznatky týkajúce sa nových technológií, ochrany súkromia na internete a problematiku kybernetickej bezpečnosti a počítačovej kriminality, ktoré sú neodlučiteľne spojené s digitálnym prostredím.

V rámci e-commerce sa osobitná časť venuje zodpovednosti poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti vrátane zodpovednosti sprostredkovateľov a zodpovednosti tretích osôb na internete. Okrajovo budú spomenuté aj ďalšie témy ako e-financie a vlastníctvo virtuálnych predmetov, online hazardné hry (propagácia hazardu vs. prevádzkovanie hazardu online; slovenské právo z pohľadu rozhodnutí Súdneho dvora EÚ v oblasti online hazardu), porušovanie autorských práv na internete a doménové mená, pričom posledné dve menované témy sú bližšie rozobraté v osobitných seminároch, ktoré týmto dávame do pozornosti.

 

Seminár môže byť prínosný pre firemných právnikov, advokátov, advokátskych koncipientov, ale aj subjekty pôsobiace v kreatívnom priemysle, v štátnej správe, podnikateľov čí zástupcov začínajúcich start-upov, ktorí majú len minimálne znalosti danej problematiky.

 

Témy:

  • Právne vzťahy v kyberpriestore (napr. správa internetu, zmluvné aspekty)
  • Ochrana softvéru
  • Ochrana informácií a osobných údajov
  • Kybernetická bezpečnosť a počítačová kriminalita
  • E-commerce
  • Zodpovednostné vzťahy na internete

 

 

Lektori:

JUDr. Zuzana Adamová, PhD., riaditeľka obchodnej spoločnosti INGENIUM Slovakia a Ústavu práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Rozhodkyňa Arbitrážneho centra pre právo duševného vlastníctva a informačných technológií (ACIPiT) a členka Národného centra pre právo duševného vlastníctva (NCPDV). Vedie projekt Creative Commons Slovensko. Je autorkou viacerých publikácií z oblasti práva duševného vlastníctva. 

 

Mgr. Richard Bednárik, doktorand na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave so špecializáciou na nové technológie a právne aspekty kyberpriestoru. Je členom tímu Creative Commons Slovensko

Organizačné pokyny

Organizačné pokyny:
Vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania seminára v tvare 22102014. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, obed, nealko, teplé nápoje.

Zľava pri registrácii:
2 účastníkov z jednej spoločnosti - 5 % zľava
3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava
5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľava

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 14:30 hod.

Storno poplatok: 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára, 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania seminára. V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím seminára účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.

Kontaktná a fakturačná adresa je: BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova ulica 22, Senec 903 01.
tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.
IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

facebook    facebook ©2023    BPM Slovakia, s.r.o.