Detail semináru / školenia

Emočná inteligencia a jej význam v našom živote

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Emočná inteligencia a jej význam v našom živote Ing. Ľubica Karetková Naživo Online 9,60 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára Podľa záujmu
Miesto konania

Naživo Online

Lektor Ing. Ľubica Karetková

"Život je 10 % čo sa mi prihodí a 90 % ako na to reagujem." Charles Swindoll

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo ľudia s nižšou IQ často dosahujú lepšie výsledky v živote ako ľudia s vyšším IQ? A ako vlastne funguje náš mozog? Ako sa navzájom náš rozum a naše emócie ovplyvňujú?

Často si to neuvedomujeme, ale práve emócie sú to, čo ovplyvní či uspejeme alebo neuspejeme pri plnení našich úloh a cieľov. Ak rozumieme našim emóciám a vieme ich zvládať a prejavovať správnym spôsobom, dokážeme sa lepšie rozhodovať, komunikovať a adekvátne reagovať na dianie okolo nás.

Pozývame Vás na online workshop o emočnej inteligencii, na ktorom Vám predstavíme význam, prejavy a nevyhnutnosť rozvoja emočnej inteligencie v našom každodennom živote.

Na workshope sa dozviete:

- Čo emočná inteligencia (EQ) je a aký má v našom živote význam.

- Ako sa EQ v našom každodennom živote prejavuje.

- Ako si  EQ môžeme rozvíjať.

- Ako zvládať emočne náročné situácie.

Na to, aby ste sa ho mohli zúčastniť z pohodlia Vášho domova alebo kancelárie budete potrebovať internetové pripojenie a počítač. Začíname o 19.00 hod. a plánované ukončenie workshopu je o 20:30 hod. 

Účastnícky poplatok: 9,90 euro s DPH.

V prípade Vášho záujmu o účasť na webinári vyplňte a odošlite prihlášku, ktorú nájdete TU.

Po prijatí Vašej prihlášky Vám zašleme potvrdenie registrácie na vzdelávacie podujatie a informácie k úhrade účastníckeho poplatku. Daňový doklad - faktúru Vám zašleme po prijatí úhrady účastníckeho poplatku na náš účet. Prístupové informácie na vzdelávacie podujatie  Vám zašleme najneskôr 24 hodín pred konaním podujatia.


Čo sa Vám na tréningu najviac páčilo (vyberáme z Vašich dotazníkov):

  • Prednáška, spojenie s príkladmi z praxe, plagát.
  • Možnosť povedať vlastné zážitky súvisiace s témou a rozobrať ich.
  • Zistenie, ako ďalško sa s EQ môžem dostať (neobmedzené možnosti).
  • Cvičenia, príklady, otvorená komunikácia.
  • Bolo to výborné. Pochopil som podstatu ako sa správne chovať a reagovať.
  • Pripravenosť lektorky, motivácia k rozmýšľaniu.
  • Téma a spôsob vedenia seminára. Dobré vyváženie teórie s praxou a cvičeniami.
Organizačné pokyny

Obchodné a platobné podmienky, organizačné pokyny

V prípade Vášho záujmu o  účasť na webinári vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke TU (zelená kolónka "PRIHLÁSIŤ" vpravo, v hornej časti stránky). Po prijatí Vašej prihlášky  Vám zašleme potvrdenie registrácie na vzdelávacie podujatie a informácie k úhrade účastníckeho poplatku. Daňový doklad - faktúru Vám zašleme po prijatí úhrady účastníckeho poplatku na náš účet. Prístupové informácie na vzdelávacie podujatie a prezentáciu Vám zašleme najneskôr 24 hodín pred konaním podujatia.

V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu termínu webinára.

Akékoľvek ďalšie informácie Vám radi poskytneme na čísle 0905172880, 02/20200078, alebo mailom na adrese bpm@bpm-educat.com.

Ochrana osobných údajov záujemcu o registráciu:

Vaše osobné údaje spracovávame na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (k ich celému zneniu a zneniu príslušných ustanovení, na ktoré sa v tomto dokumente odvolávame sa dostanete kliknutím na názvy týchto právnych dokumentov).

Objednávateľ (záujemca o registráciu) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov (zaslanie potvrdenia registrácie na vzdelávacie podujatie elektronicky (emailom), vystavenie zálohovej faktúry, faktúry - daňového dokladu, faktúry – vyúčtovacieho dokladu a za účelom zasielania reklamných správ, ktoré sa týkajú ďalších produktov a služieb predávajúceho a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

BPM Slovakia, s.r.o. tieto osobné údaje neposkytne tretím osobám a nepoužije na iné účely okrem tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie zmluvného vzťahu a na zabezpečenie záväzkov a povinností BPM Slovakia, s.r.o. vyplývajúcich zo Všeobecných obchodných podmienok.

Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa článku 15 GDPR máte právo k bezplatnému prístupu k Vašim osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame a zároveň my máme povinnosť identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu tejto žiadosti o prístup k osobným údajom.

2. Právo na opravu/doplnenie osobných údajov

Podľa ustanovení GDPR máte právo požiadať nás o opravu/doplnenie nepresne uvedených alebo neúplných osobných údajov, bez zbytočného odkladu (obvykle do 1 mesiaca od doručenia Vašej žiadosti).

3. Právo „na zabudnutie“ osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov)

Podľa článku 17 GDPR máte právo požiadať nás, aby sme bez zbytočného odkladu (do 1 mesiaca, v odôvodnených prípadoch do 2 mesiacov) Vaše osobné údaje vymazali.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

V prípade okolností, uvedených v článku 18 GDPR máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania osobných údajov

5. Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Podľa článku 20 GDPR, máte právo prenosu Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi a tiež máte právo požiadať nás, aby sme poskytli Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, iným prevádzkovateľom, ak je to technicky možné.

6. Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu nastalo bez Vášho súhlasu. Takáto Vaša námietka má za následok okamžité ukončenie spracovania Vašich údajov za účelom priameho marketingu.

7. Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu

Pokiaľ usúdite, že v oblasti ochrany osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv, máte právo obrátiť sa a podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Bližšie informácie nájdete na stránke úradu www.dataprotection.gov.sk

 

8. Záverečné informácie

 

Všetky Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov si môžete uplatniť písomne, telefonicky alebo emailom na týchto adresách a číslach, na ktorých aj zodpovieme Vaše ďalšie otázky: BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: bpm@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v tomto prípade máme povinnosť overiť Vašu totožnosť a identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu žiadosti a uplatneniu týchto práv prístupu k osobným údajom alebo ich zmeny.

Záujemca o registráciu na vzdelávacie podujatie potvrdením (odkliknutím) príslušného poľa v prihláške na vzdelávacie podujatie vyjadruje, že bol oboznámený so svojimi právami a podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov. Celé znenie práv a podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov nájdete TU.

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení si stiahnite kliknutím TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnete kliknutím TU

Podmienky ochrany a spracovania osobných údajov na stiahnutie TU

Tieto obchodné a platobné podmienky sú platné od 20. mája 2018.facebook    facebook ©2021    BPM Slovakia, s.r.o.