Detail semináru / školenia

Objavte svoje silné stránky a naplňte svoj potenciál (motivačný sebapoznávací kurz spojený s wellness)

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Objavte svoje silné stránky a naplňte svoj potenciál (motivačný sebapoznávací kurz spojený s wellness) Ing. Ľubica Karetková Senec 288,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára Podľa záujmu
Miesto konania

Hotel Sun****| Slnečné jazerá 2572 | Senec 903 01
Tel.: +421 2 20 20 10 20
www.hotelsun.sk

Lektor Ing. Ľubica Karetková

Photo by bruce mars on Unsplash

Podmienkou spokojného a harmonického života nie je len práca a vytváranie či konzumácia pôžitkov. Patrí k ním aj vlastné sebapoznanie  a  objavovanie  spôsobov ďalšieho rozvoja. Čím lepšie sa poznáme a rozumieme sami sebe, tým viac dokážeme využiť naše možnosti, vybudovať si zdravú sebadôveru, posilniť svoju odolnosť a tak ovplyvniť svoju budúcnosť. Naopak, ak sa dobre nepoznáme a neuvedomujeme si svoje silné stránky alebo možné rezervy, ťažko využijeme potenciál, ktorý sa v nás skrýva.

 

Obsah kurzu:

 • Sebapoznanie a sebauvedomenie (aké sú moje silné a slabé stránky, hodnoty, ciele, bariéry, sebadôvera a osobná zodpovednosť).
 • Sebaocenenie a prijímanie uznania od druhých.
 • Ako prekonať nepriaznivé okolnosti a posilňovať vieru vo svoje vlastné schopnosti na ich prekonávanie.
 • Optimizmus a jeho výhody (na pracovisku aj v súkromnom živote).
 • Stratégie a techniky na posilnenie sebapoznania a budovanie sebadôvery a odolnosti, praktické tipy a návody.

 

Kurz sme pripravili pre každého:

- kto sa chce posilniť vo svojej snahe pri nachádzaní nových ciest ako byť šťastný,

- kto sa chce naučiť ako odbúrať stres a  „dobiť baterky“,

- kto chce meniť svoje sny v činy,

- kto chce odomknúť svoju kreativitu,

- kto chce zistiť ako prekonávať bariéry, ktoré nás obmedzujú.

 

Účasťou na kurze získate:

-  lepšie spoznanie svojej osobnosti,

- rozšírenie vnímania a uvedomenie si prítomnosti,

- zvýšenie sebaprijatia, sebadôvery, sebaistoty,

- uvedomenie si, že ste na správnej ceste (alebo je čas na zmeny).

- posilnenie a spoznanie vlastných tvorivých síl.

- zážitok zdieľania svojich prežitkov a názorov s podobne naladenými ľuďmi v príjemnom prostredí.

 

Metódy práce:

Kurz je vedený interaktívnou a dynamickou formou sociálneho učenia, ktorého základom sú zážitkové kreatívne metódy zamerané na naplnenie špecifických cieľov a očakávaní účastníkov. Vstupy lektorky sa striedajú so skupinovou a individuálnou prácou, diskusiou, riešením modelových situácií, brainstormingom a poskytovaním efektívnej spätnej väzby.

Program:

25. február 2020

 • Registrcia účastníkov: 14:30 hod.
 • 1. časť kurzu: 15:00 hod. - 18:30 hod.
 • Večera: 18:30 hod. - 19:30 hod.
 • 2. časť kurzu: 19:30 hod. - 21:30 hod.

 26. február 2020

 • 3. časť kurzu: 9:00 - 12:00 hod.
 • Obed: 12:00 - 13:00 hod.
 • 4. časť kurzu 13:00 - 16:00 hod.
 • Plánované ukončenie: 16:00 hod.Organizačné pokyny

Vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania seminára v tvare0405042020. Účastnícky poplatok zahŕňa: všetky študijné a pracovné materiály, 2 x občerstvenie (snack, nealko, teplé nápoje počas ), 1 x obed, 1 x večera, vstup do wellness, ubytovanie v dvojposteľových izbách pri obsadení 1 izby dvoma účastníkmi. V prípade záujmu o ubytovanie v jednoposteľovej izbe je doplatok k cene kurzu vo výške 30,00 euro. Akékoľvek ďalšie informácie ohľadom organizácie podujatia Vám radi poskytneme na čísle: 0905172880.

 

Zľava pri registrácii:

2 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 5 % zľava
5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava

 

Program:

25. február 2020

 • Registrcia účastníkov: 14:30 hod.
 • 1. časť kurzu: 15:00 hod. - 18:30 hod.
 • Večera: 18:30 hod. - 19:30 hod.
 • 2. časť kurzu: 19:30 hod. - 21:30 hod.

 26. február 2020

 • 3. časť kurzu: 9:00 - 12:00 hod.
 • Obed: 12:00 - 13:00 hod.
 • 4. časť kurzu 13:00 - 16:00 hod.
 • Plánované ukončenie: 16:00 hod.

Storno poplatok: 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára, 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania seminára. V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím seminára účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.

 

Kontaktná a fakturačná adresa organizátora:

BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

Ochrana osobných údajov záujemcu o registráciu:

Vaše osobné údaje spracovávame na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (k ich celému zneniu a zneniu príslušných ustanovení, na ktoré sa v tomto dokumente odvolávame sa dostanete kliknutím na názvy týchto právnych dokumentov).

Objednávateľ (záujemca o registráciu) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov (zaslanie potvrdenia registrácie na vzdelávacie podujatie elektronicky (emailom), vystavenie zálohovej faktúry, faktúry - daňového dokladu, faktúry – vyúčtovacieho dokladu a za účelom zasielania reklamných správ, ktoré sa týkajú ďalších produktov a služieb predávajúceho a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

BPM Slovakia, s.r.o. tieto osobné údaje neposkytne tretím osobám a nepoužije na iné účely okrem tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie zmluvného vzťahu a na zabezpečenie záväzkov a povinností BPM Slovakia, s.r.o. vyplývajúcich zo Všeobecných obchodných podmienok.

Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa článku 15 GDPR máte právo k bezplatnému prístupu k Vašim osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame a zároveň my máme povinnosť identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu tejto žiadosti o prístup k osobným údajom.

2. Právo na opravu/doplnenie osobných údajov

Podľa ustanovení GDPR máte právo požiadať nás o opravu/doplnenie nepresne uvedených alebo neúplných osobných údajov, bez zbytočného odkladu (obvykle do 1 mesiaca od doručenia Vašej žiadosti).

3. Právo „na zabudnutie“ osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov)

Podľa článku 17 GDPR máte právo požiadať nás, aby sme bez zbytočného odkladu (do 1 mesiaca, v odôvodnených prípadoch do 2 mesiacov) Vaše osobné údaje vymazali.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

V prípade okolností, uvedených v článku 18 GDPR máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania osobných údajov

5. Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Podľa článku 20 GDPR, máte právo prenosu Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi a tiež máte právo požiadať nás, aby sme poskytli Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, iným prevádzkovateľom, ak je to technicky možné.

6. Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu nastalo bez Vášho súhlasu. Takáto Vaša námietka má za následok okamžité ukončenie spracovania Vašich údajov za účelom priameho marketingu.

7. Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu

Pokiaľ usúdite, že v oblasti ochrany osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv, máte právo obrátiť sa a podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Bližšie informácie nájdete na stránke úradu www.dataprotection.gov.sk

 

8. Záverečné informácie

 

Všetky Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov si môžete uplatniť písomne, telefonicky alebo emailom na týchto adresách a číslach, na ktorých aj zodpovieme Vaše ďalšie otázky: BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: bpm@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v tomto prípade máme povinnosť overiť Vašu totožnosť a identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu žiadosti a uplatneniu týchto práv prístupu k osobným údajom alebo ich zmeny.

Záujemca o registráciu na vzdelávacie podujatie potvrdením (odkliknutím) príslušného poľa v prihláške na vzdelávacie podujatie vyjadruje, že bol oboznámený so svojimi právami a podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov. Celé znenie práv a podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov nájdete TU.

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení si stiahnite kliknutím TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnete kliknutím TU

Podmienky ochrany a spracovania osobných údajov na stiahnutie TU

Tieto obchodné a platobné podmienky sú platné od 20. mája 2018.

 facebook    facebook ©2020    BPM Slovakia, s.r.o.