Detail semináru / školenia

Právne aspekty online marketingu

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
01.06.2018 Právne aspekty online marketingu JUDr. Zuzana Adamová, PhD., JUDr. Richard Bednárik, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
25.05.2018 next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 01.06.2018 09:00
Miesto konania

Biznis centrum Matador

Bojnická 3

831 04 BratislavaLektor JUDr. Zuzana Adamová, PhD., JUDr. Richard Bednárik, PhD.
Organizačné pokyny

Obchodné a platobné podmienky, organizačné pokyny

Prihlásenie a platba:

Po odoslaní a prijatí prihlášky Vám potvrdíme registráciu účastníka na zadanú kontaktnú emilovú adresu. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania konferencie v tvare deň/mesiac/rok (01062018). Po prijatí platby na náš účet Vám zašleme daňový doklad o uhradení účastníckeho poplatku emailom, v prípade vyžiadania aj poštou. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, pri celodenných seminároch obed, nealko, teplé nápoje. Sedem dní pred konaním seminára Vám zašleme podrobné organizačné pokyny a ďalšie informácie o vzdelávacom podujatí emailom.

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie je o 14:30 hod.

Zľava pri registrácii:
2 - 4 účastníci z jednej spoločnosti - 5 % zľava
5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava

Storno poplatok:

 • 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára
 • 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania
 • V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím seminára účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

 

Zmena termínu, miesta alebo zrušenie podujatia:

BPM Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania pripravovaného vzdelávacieho podujatia (seminára, tréningu, kurzu), alebo na zrušenie plánovaného vzdelávacieho podujatia. V prípade výskytu takýchto zmien a skutočností, Vás budeme o nich čo najskôr informovať telefonicky alebo elektronicky.

Kontaktná a fakturačná adresa organizátora:

BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto, 831 04,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

Poskytovanie osobných údajov účastníka:

Osobné údaje objednávateľa (účastníka) sú spracované na základe zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Objednávateľ (účastník) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o.) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov, a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení si stiahnite kliknutím TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnete kliknutím TU


 

Stiahnite si prihlášku na seminár vo formáte PDF tu. 

 

Vybrané aspekty online marketingu najmä z pohľadu práv duševného vlastníctva a regulácie elektronického obchodu. Seminár sa bude zaoberať režimom výkonu autorských práv k obsahu šírenému online (napr. e-hudba, e-knihy, počítačové programy atď.) vrátane osobitných inštitútov ako napr. vyčerpania práv k takémuto obsahu, či práva na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa, ktorý si takýto elektronický obsah zakúpil. Súčasťou bude aj časť venujúca sa získaniu súhlasu na použitie predmetov duševného vlastníctva. Vo vzťahu k právam na označenie sa bude riešiť najmä konflikt takýchto práv s doménovými menami a riešenie takýchto sporov. Všeobecnejšie budú predmetom semináru aj ďalšie oblasti, napr. spam, platená reklama na internete, problematika cookies, či doménové pirátstvo (cybersquatting). Národná úprava bude predstavená v kontexte európskeho a medzinárodného práva s odkazmi na relevantné súdne rozhodnutia. Priestor bude vytvorený aj na diskusiu a konkrétne otázky účastníkov.

 

Obsah:

 • Definovanie relevantných oblastí online marketingu
 • Predmety duševného vlastníctva súvisiace s online marketingom a ich ochrana (autorské diela, ochranné známky, doménové mená a iné)
 • Autorské právo a jeho funkcie v súvislosti s online marketingom

-          využitie dostupných predmetov duševného vlastníctva

-          získanie súhlasu na použitie predmetov duševného vlastníctva

 • Právne aspekty poskytovania elektronického obsahu z pohľadu ochrany spotrebiteľov (právo na odstúpenie od zmluvy)
 • Databázy a ich právna ochrana (napr. databázy inzercie, databázy klientov, databázy športových výsledkov a pod.)
 • Právne aspekty reklamy na internete

-          platená reklama na internete a vyhľadávače

 • Spam z pohľadu zákona o reklame, zákona o elektronickom obchode a zákona o elektronických komunikáciách
 • Právne aspekty doménových mien

‐          registrácia, prevod, dedenie

‐          riešenie konfliktu ochrannej známky s doménovým menom

‐          riešenie konfliktu obchodného mena s doménovým menom

‐          riešenie doménových sporov

 

Cieľová skupina:

Seminár je určený najmä pre zástupcov podnikateľského sektora, marketérom a osobám pracujúcim v reklame a iných oblastiach kreatívneho priemyslu, ďalej advokátom a iným osobám, ktoré pôsobia v oblasti online marketingu.

 

Lektori:

JUDr. Zuzana Adamová, PhD., pôsobí v advokátskej kancelárii PETKOV & Co a je riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Je rozhodkyňou Arbitrážneho centra pre alternatívne riešenie doménových sporov (.sk) a vedie projekt Creative Commons Slovensko. Je členkou legislatívnych a iných odborných pracovných skupín, členkou zahraničných redakčných rád časopisov z oblasti duševného vlastníctva a nových technológií a je autorkou viacerých publikácií zameraných na autorské právo, internet a nové technológie.

 

JUDr. Richard Bednárik, PhD., právnik s niekoľkoročnou skúsenosťou v oblasti práva duševného vlastníctva a informačných a komunikačných technológií. Aktuálne pôsobí v Centre pre autorské práva NOC a na Ústave práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vedie projekt Creative Commons Slovensko. Aktívne prednáša na rôznych konferenciách a seminároch a venuje sa publikačnej činnosti.

 

 

Inštrukcie k miestu konania

Školenie sa uskutoční v kongresových priestoroch nového Business Centra MATADOR, Bojnícka ul. č. 3 v Bratislave so začiatkom o 9:00 hod. a plánovaným ukončením o 14:30 hod. Pre účastníkov je pripravené káva, čaj, nealko, občerstvenie a obed.  Parkovanie je pre účastníkov seminára zabezpečené v areáli business centra MATADOR zdarma.

Nové priestory prinášajú výhodnú polohu v okolí centra Bratislavy s dobrou dostupnosťou MHD, v blízkosti výjazdu mestskej diaľnice (Avion shopping park 3 km) a dostatkom parkovacích miest. Obedové menu si môžete vychutnať na prízemí centra v príjemných priestoroch reštaurácie s vonkajšou terasou. Všetky priestory business centra sú klimatizvané s dostatkom denného svetla.

 

  

 

  

 

 Adresa:

MATADOR Business Centre

Bojnická 3

831 04  Bratislava

Ako sa k nám dostanete?

Autom

 

MHD

 

facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.