Detail semináru / školenia

Online kurz Tvorba zmlúv v právnej angličtine pre právnikov

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Online kurz Tvorba zmlúv v právnej angličtine pre právnikov JUDr. Juraj Kotrusz ONLINE 250,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára Podľa záujmu
Miesto konania

ONLINE

Lektor JUDr. Juraj Kotrusz

Srdečne Vás pozývame na online kurz Tvorba zmlúv v právnickej angličtine pre právnikov s vynikajúcim lektorom JUDr. Jurajom Kotruszom, advokátom a úradným prekladateľom pre anglický jazyk, externým prekladateľom pre Súdny dvor Európskej únie a lektorom právnej angličtiny pre právnikov a lingvistov. 

Kurz sa skladá z 10 tematických blokov, počas ktorých budú v týždňových intervaloch zverejňované:

  • prezentácie s audiokomentárom v trvaní 60 - 70 min. obsahujúce anglickú terminológiu k jednotlivým témam,

  • cvičenia, na rozšírenie terminológie a jej používania,

  • praktický nácvik formulácie, tej časti zmluvy, ktorej sa blok venuje - vaša lekcia posúdená lektorom a zaslaná späť spolu s komentárom a tipmi na lepšie riešenia.

Nepôjde o klasický webinár, počas ktorého by ste sa museli pripájať v konkrétnom čase, inak by ste ho zmeškali. Jednotlivé prezentácie a cvičenia si budete môcť stiahnuť po ich zverejnení a prejsť si ich naraz, alebo po častiach, kedykoľvek Vám to bude vyhovovať.

Zároveň budete mať možnosť komunikovať s ďalšími prihlásenými účastníkmi kurzu v rámci súkromného fóra a vymieňať si svoje skúsenosti.

Aby to však malo skutočnú pridanú hodnotu, počas kurzu budete dostávať individuálnu spätnú väzbu na základe „domácich úloh“ a tak vidieť svoje zlepšenie.

Úvodný plnohodnotný tematický blok (Názvy zmlúv) je bezplatný.Na základe Vašej prihlášky Vám bude vystavená a zaslaná faktúra na úhradu účastníckeho poplatku.

Cena kurzu: 250,00 euro (25,00 euro za každý platená tematický blok) je splatná v dvoch častiach:

- 1. časť (125,00 - 50 % z ceny kurzu) - splatná pri registrácii na kurz,

- 2. časť (125,00 - 50 % z ceny kurzu) - splatná pred 6. plateným blokom.

 

Pri registrácii 3 a viacerých účastníkov z jednej spoločnosti/ advokátskej kancelárie platí množstevná zľava  10 % z celkovej ceny kurzu.

 

 

Lektor: 

 

JUDr. Juraj Kotrusz:  advokát a úradný prekladateľ pre AJ, lektor právnickej angličtiny pre právnikov a lingvistov. V rámci právnej praxe sa venuje najmä sporovej agende a zastupovaniu v súdnom konaní. Popri advokátskej praxi prednáša a lektoruje odborné podujatia - školenia, workshopy a konferencie v rôznych oblastiach obchodného a občianskeho práva a anglickej právnej terminológie.

  

Cieľová skupina:

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.

 

Čo sa na seminároch JUDr. Juraja Kotrusza najviac páčilo (vyberáme z Vašich dotazníkov):

"spôsob prezentácie, odprezentované tie najpodstatnejšie a zaujímavé informácie odbornosť prednášajúceho, viac zamerané prakticky ako teoreticky, personál, priestory"

"osobitne by som vyzdviholkvalifikovanosť  lektora, kvalitu spracovania prezentácie a jej prehľadnosť"

"organizačné zabezpečenie a starostlivosť o účastníkov seminára"

"logické členenie prezentácie"

"aktuálnosť, lektor"

"prístup personálu + otvorenosť a príjemnosť prednášky"

"lektor a vysoká odbornosť"

"lektor hovoril jasne "

"pripravenosť lektora a zrozumiteľný výklad"

 

Organizačné pokyny

Cena kurzu a platobné podmienky

V prípade Vášho záujmu o  kurz vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke. Na jej základe Vám zašleme potvrdenie registrácie a ďalšie inštrukcie.

- cena kurzu: 250,- € (t.j. 25,- € za každý platený tematický blok) splatná v dvoch častiach:

1. prvá časť 125,- € (50 % z ceny kurzu) splatná pri registrácii prihlášky, t.j. pred prvým plateným blokom

2. druhá časť 125,- € (50 % z ceny kurzu) splatná pred šiestym plateným blokom.

Zľava 10 % z ceny kurzu pri registrácii 3 a viacerých osôb z jednej spoločnosti / advokátskej kancelárie.

Akékoľvek ďalšie informácie Vám radi poskytneme na čísle 0905172880, 02/20200078, alebo mailom na adrese bpm@bpm-educat.com.

Ochrana osobných údajov záujemcu o registráciu:

Vaše osobné údaje spracovávame na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (k ich celému zneniu a zneniu príslušných ustanovení, na ktoré sa v tomto dokumente odvolávame sa dostanete kliknutím na názvy týchto právnych dokumentov).

Objednávateľ (záujemca o registráciu) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov (zaslanie potvrdenia registrácie na vzdelávacie podujatie elektronicky (emailom), vystavenie zálohovej faktúry, faktúry - daňového dokladu, faktúry – vyúčtovacieho dokladu a za účelom zasielania reklamných správ, ktoré sa týkajú ďalších produktov a služieb predávajúceho a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

BPM Slovakia, s.r.o. tieto osobné údaje neposkytne tretím osobám a nepoužije na iné účely okrem tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie zmluvného vzťahu a na zabezpečenie záväzkov a povinností BPM Slovakia, s.r.o. vyplývajúcich zo Všeobecných obchodných podmienok.

Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa článku 15 GDPR máte právo k bezplatnému prístupu k Vašim osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame a zároveň my máme povinnosť identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu tejto žiadosti o prístup k osobným údajom.

2. Právo na opravu/doplnenie osobných údajov

Podľa ustanovení GDPR máte právo požiadať nás o opravu/doplnenie nepresne uvedených alebo neúplných osobných údajov, bez zbytočného odkladu (obvykle do 1 mesiaca od doručenia Vašej žiadosti).

3. Právo „na zabudnutie“ osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov)

Podľa článku 17 GDPR máte právo požiadať nás, aby sme bez zbytočného odkladu (do 1 mesiaca, v odôvodnených prípadoch do 2 mesiacov) Vaše osobné údaje vymazali.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

V prípade okolností, uvedených v článku 18 GDPR máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania osobných údajov

5. Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Podľa článku 20 GDPR, máte právo prenosu Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi a tiež máte právo požiadať nás, aby sme poskytli Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, iným prevádzkovateľom, ak je to technicky možné.

6. Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu nastalo bez Vášho súhlasu. Takáto Vaša námietka má za následok okamžité ukončenie spracovania Vašich údajov za účelom priameho marketingu.

7. Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu

Pokiaľ usúdite, že v oblasti ochrany osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv, máte právo obrátiť sa a podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Bližšie informácie nájdete na stránke úradu www.dataprotection.gov.sk

 

8. Záverečné informácie

 

Všetky Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov si môžete uplatniť písomne, telefonicky alebo emailom na týchto adresách a číslach, na ktorých aj zodpovieme Vaše ďalšie otázky: BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: bpm@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v tomto prípade máme povinnosť overiť Vašu totožnosť a identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu žiadosti a uplatneniu týchto práv prístupu k osobným údajom alebo ich zmeny.

Záujemca o registráciu na vzdelávacie podujatie potvrdením (odkliknutím) príslušného poľa v prihláške na vzdelávacie podujatie vyjadruje, že bol oboznámený so svojimi právami a podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov. Celé znenie práv a podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov nájdete TU.

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení si stiahnite kliknutím TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnete kliknutím TU

Podmienky ochrany a spracovania osobných údajov na stiahnutie TU

Tieto obchodné a platobné podmienky sú platné od 20. mája 2018.

 

 

facebook    facebook ©2021    BPM Slovakia, s.r.o.