Detail semináru / školenia

Nový zákon o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR v praxi

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
15.03.2018 Nový zákon o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR v praxi Mgr. Ľuboš Stankoviansky Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 15.03.2018 09:00
Miesto konania

Biznis centrum Matador

Bojnická 3

831 04  BratislavaLektor Mgr. Ľuboš Stankoviansky

 

Stiahnite si pozvánku s prihláškou v pdf TU

27. apríla 2016 bolo na úrovni Európskej únie prijaté nové „Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)“, ktoré od 25. mája 2018 nahradí teraz platný zákon č. 122/2013 Z. z. a smernicu 95/46/ES. Nariadenie je všeobecne záväzné vo všetkých svojich častiach a priamo použiteľné (uplatniteľné) vo všetkých členských štátoch EÚ vrátane SR. Napriek tomu, že pôvodná filozofia, ciele a zásady smernice 95/46/ES zostávajú zachované, nová európska legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov reagujúc na rýchly technologický rozvoj a globalizáciu prináša viacero významných zmien a doplnení, na ktoré sa budú musieť prevádzkovatelia pripraviť.


Prednáška poskytuje základné informácie o aktuálnych povinnostiach prevádzkovateľov podľa platného zákona č. 122/2013 Z. z. a porovnáva ich s povinnosťami a procesmi, ktoré zavádza nové nariadenie:

- predmet úpravy a pôsobnosť zákona č. 122/2013 Z. z. & predmet úpravy a pôsobnosť nového Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679,


- vymedzenie pojmov (prevádzkovateľ, sprostredkovateľ, tretia strana, dotknutá osoba, oprávnená osoba, zodpovedná osoba ...), ich porovnanie s pojmami v nariadení a vymedzenie niektorých nových pojmov v nariadení (profilovanie, pseudonymizácia, hlavná prevádzkareň...),


- zásady spracúvania osobných údajov podľa zákona a podľa nariadenia,


- právny základ spracúvania osobných údajov (osobitný zákon, súhlas dotknutej osoby...) podľa zákona & zákonnosť spracúvania podľa nariadenia (podmienky udelenia súhlasu dieťaťom...),


- spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov,


- spracúvanie bez potreby identifikácie,


- porovnanie práv dotknutej osoby podľa zákona a nariadenia (informácie a prístup k osobným údajom, právo na vymazanie - právo „na zabudnutie“ ...),


- bezpečnosť osobných údajov podľa zákona a nariadenia (posúdenie vplyvu na ochranu údajov a predchádzajúca konzultácia, oznámenie porušenia dozornému orgánu ...),


- zodpovedná osoba, jej postavenie a úlohy podľa zákona a podľa nariadenia (nové pravidlá pre určenie zodpovednej osoby...),


- kódexy správania a certifikácia podľa nariadenia,


- prenos osobných údajov podľa zákona a podľa nariadenia,


- nezávislé dozorné orgány, spolupráca a konzistentnosť,


- prostriedky nápravy, zodpovednosť, sankcie až do výšky 20 000 000 eur,


- spracúvanie a sloboda prejavu a právo na informácie, spracúvanie a prístup verejnosti k úradným dokumentom, spracúvanie národného identifikačného čísla, spracúvanie v súvislosti so zamestnaním, pravidlá ochrany údajov cirkví a náboženských združení...,


- nadobudnutie účinnosti nariadenia a jeho uplatňovanie.

Lektor: Mgr. Ľuboš Stankoviansky, špecialista na problematiku ochrany osobných údajov


Problematike ochrany osobných údajov sa profesionálne venuje od roku 1997. Začínal vo funkcii vedúceho registra IS na odbore štátneho informačného systému, pôsobil ako zástupca splnomocnenca na ochranu osobných údajov na Úrade vlády SR a na Úrade na ochranu osobných údajov riadil útvar inšpekcie. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti kontrolnej a dozornej činnosti. Bol jedným z konzultantov v prístupovom procese SR do EÚ pri aproximácii Smernice EP a Rady 95/46/ES a Dohovoru RE 108 do právneho poriadku SR a realizátorom ich implementácie do zákona o ochrane osobných údajov. Participoval na pripomienkovaní návrhu nového Nariadenia EP a Rady za oblasť zdravotníctva. V rámci svojej pôsobnosti ako odborník na ochranu osobných údajov vypracúva expertné posudky a stanoviská.


 Inštrukcie k miestu konania


 

Naše vzdelávacie podujatia sme presťahovali do novo zrekonštruovaných priestorov MATADOR Business Centra. Nové priestory prinášajú výhodnú polohu v okolí centra Bratislavy s dobrou dostupnosťou MHD, v blízkosti výjazdu mestskej diaľnice (Avion shopping park 3 km) a dostatkom parkovacích miest. Obedové menu si môžete vychutnať na prízemí centra v príjemných priestoroch reštaurácie s vonkajšou terasou. Všetky priestory business centra sú klimatizvané s dostatkom denného svetla.


 

Adresa:

 

MATADOR Business Centre

Bojnická 3

831 04  Bratislava


 

 

Ako sa k nám dostanete?

Autom

 

MHD

Organizačné pokyny

 Vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania seminára v tvare 15032018. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, obed, nealko, teplé nápoje pre oba prednáškové dni.

Zľava pri registrácii:
2 - 4 účastníci z jednej spoločnosti - 5 % zľava
5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 14:30 hod.

Storno poplatok: 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára, 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania seminára. V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím seminára účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

Všeobecné obchodné podmienky si môžete stiahnuť TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnite v pdf formáte TU

V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.

Kontaktná a fakturačná adresa je: BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, Bratislava 831 04.
tel: 02/2020 0078, 0903 885 252, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.
IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

facebook    facebook ©2019    BPM Slovakia, s.r.o.